1965-1991

1992-2000

2001-2006

2007-2010


Gemini

Apollo

Skylab

-6

-7

Space Shuttle

\

1

27.09.2008

ZHAI Zhigang (LIU Boming)

0 17

Shenzhou-7

X